heicluster

O nás

Domov

O nás

Znalosti, skúsenosti, nadšenie, pevná vôľa prekonať prekážky.

Spoľahlivý partner pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí

HEI je združením právnických osôb a nezávislých odborníkov zaoberajúcich sa otázkami týkajúcimi sa organizáciou a zabezpečením podujatí. Cieľom HEI je prispieť k výskumu a vzdelávaniu v oblasti spoločenských vied, ktoré súvisia s organizáciou a zabezpečením podujatí a s podporou exportu služieb týkajúcich sa podujatí do EÚ a do celého sveta.

Nestaviame vzdušné zámky, ale dosahujeme skutočné výsledky.

Zdrojom financovania HEI sú najmä:

Finančné prostriedky HEI sa vedú na samostatnom bankovom účte. Hospodárenie s majetkom a majetkovými právami HEI sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Zodpovednosť za hospodárenie HEI nesie Predstavenstvo klastra.

Orgány HEI

Správna rada HEI

Radoslav Nackin

CSO

Ing. Viliam Bošiak, MBA

MHD

Predstavenstvo HEI

Ing. Vladimír Bošiak

programový riaditeľ

Ing. Viliam Bošiak, MBA

výkonný riaditeľ