[HEI] House of Events Innovation


Krajinská · 11288/44 · 821 06 · Bratislava – Podunajské Biskupice · Slovensko
info@heicluster.sk · +421 903 460 048

HEI je združením právnických osôb a nezávislých odborníkov zaoberajúcich sa otázkami týkajúcimi sa organizáciou a zabezpečením podujatí. Cieľom HEI je prispieť k výskumu a vzdelávaniu v oblasti spoločenských vied, ktoré súvisia s organizáciou a zabezpečením podujatí a s podporou exportu služieb týkajúcich sa podujatí do EÚ a do celého sveta.


O nás

Našou víziou je:

 • Byť lídrom v optimalizácii a automatizácii procesov organizácie podujatí v Európe
 • Pomáhať slovenským spoločnostiam presadzovať sa s organizáciou podujatí a subdodávkach na európskom a svetovom trhu
 • Viesť k spoločensky zodpovednému podnikaniu s akcentom na životné prostredie

Našou misiou je:

 • Poskytovať vysokú pridanú hodnotu pri organizácii podujatí
 • Prostredníctvom IT služieb prispievať k zlepšeniu efektivity a obchodných výsledkov slovenských spoločností pri organizácii podujatí
 • Prostredníctvom analýzy získaných údajov zlepšiť úspešnosť propagácie, organizovania a realizácie podujatí
 • Akcelerovať a zefektívniť organizačné činnosti slovenských firiem pri organizácii podujatí
 • Prispieť k trvalej udržateľnosti a akcentu na životné prostredie pri organizácii podujatí

Máme nasledovné strategické ciele:

 1. Organizovanie vzdelávacích aktivít, prednášok, diskusií, seminárov a konferencií o organizácii a zabezpečení podujatí;
 2. Realizácia odborných projektov, optimalizácie a automatizácie procesov podujatí;
 3. Vypracovať optimalizované schémy organizácie podujatí s dôrazom na bezpečnosť a kultúrno spoločenský prínos pre miestnu komunitu;
 4. Vzdelávanie organizátorov podujatí v oblasti bezpečnosti, ekologickej orientácie a orientácie na životné prostredie a udržateľnosť voči životnému prostrediu;
 5. Realizovať výskum na základe získaných údajov od účastníkov podujatí, analyzovať získané informácie a definovať skupiny účastníkov takýchto podujatí, ako aj ich spotrebiteľské preferencie. Využitie údajov pri rešpektovaní požiadaviek GDPR pre následné aktivity a vytváranie siete spolupracujúcich podujatí;
 6. Vytváranie a podpora systematických kontaktov s odbornými inštitúciami a akademickými pracoviskami v Slovenskej republike a v zahraničí;
 7. Spolupráca s ďalšími právnickými a fyzickými osobami, ktorých činnosť je v súlade s cieľom HEI.

Naši členovia

BIZ Consulting, s.r.o.

Zakladajúci člen

Nechala & Co. s.r.o.

Zakladajúci člen

Pre gurmánov, s.r.o.

Zakladajúci člen

Spolupráca členov

Členom HEI môžu byť len právnické osoby, ktoré súhlasia s účelom HEI a stanovami HEI. HEI má dve skupiny členov:

 • zakladajúci členovia
 • pridružený členovia
Členovia HEI sú povinní:
 • dodržiavať stanovy, interné smernice a predpisy HEI
 • pomáhať pri plnení cieľov HEI a aktívne sa podieľať na jeho práci
 • obhajovať záujmy HEI
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok HEI

Členovia klastra sa stretávajú na valnom zhromaždení členov minimálne jedenkrát ročne. Zakladajúci členovia sa stretávajú na pavidelných stretnutiach minimálne jedenkrát za 2 týždne. Správna rada je najvyšší orgán HEI. Správnu radu tvoria nominanti všetkých zakladajúcich členov združenia. Každý zakladajúci člen združenia môže nominovať jedného člena správnej rady.

Financovanie klastra

Zdrojom financovania HEI sú najmä:

 • dary a dobrovoľné príspevky
 • dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, štátnych orgánov, a to aj zo zahraničia
 • úroky z vkladov na bankových účtoch
 • príjmy z vlastnej činnosti pri napĺňaní cieľov HEI
 • ostatné príjmy

Finančné prostriedky HEI sa vedú na samostatnom bankovom účte. Hospodárenie s majetkom a majetkovými právami HEI sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Zodpovednosť za hospodárenie HEI nesie Predstavenstvo klastra.


Členstvo v organizáciách

Únia klastrov Slovenska

Únia klastrov Slovenska