heicluster

Semináre na tému Zero Waste a Eco Friendly

Vzdelávanie v oblastiach eco-friendly (ekologicky priateľných) a zero waste (nulového odpadu) je kľúčové pre budovanie udržateľnej a zodpovednej spoločnosti v dnešnom svete. Tieto oblasti sa stávajú čoraz dôležitejšími, keďže sa stretávame s narastajúcimi environmentálnymi problémami, ako sú znečistenie, klimatická zmena a vyčerpanie prírodných zdrojov.

HEI organizoval počas mesiacov február a marec 2023 sériu školení v týchto oblastiach. Na seminároch v Nitre, Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, Košiciach a Prešove sa zúčastnilo viac ako sto účastníkov.

Na podujatiach sa rozoberali aj tieto témy:

Prečo by mali inštitúcie verejnej správy podporovať prednostne podujatia, ktoré sa snažia byť čo najviac ZeroWaste a s dôrazom na udržateľné hospodárstvo?

1/  Je to jednoznačná a viditeľná podpora trendu ochrany nášho životného prostredia a riadenie sa princípmi udržateľného hospodárstva.

2/ Každá komunita by sa mala začať riediť čo do najväčšej miery zodpovedne k udržateľnému hospodárstvu a inštitúcie štátnej správy musia ísť príkladom.

3/  Je to stanovenie noriem pre organizátorov verejných podujatí.

4/  Je to edukačná funkcia, ktorou nie len vychovávame samotných organizátorov, ale hlavne hostí týchto podujatí.

5/  Spolupráca s HEI klastrom je pre inštitúcie štátnej správy veľmi výhodná, pretože dostane:

– bezplatne k dispozíciíí „Manuál pre organizátorov podujatí“ , ktorý vypracoval klaster HEI v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky na základe najnovších noriem a podkladov z nariadení EU.

– bezplatne „Kategorizáciu úrovne organizátora verejných podujatí“ tiež vypracovanú klastrom HEI a spomínaným Inštitútom.

– bezplatne auditačný tím, ktorý vykoná na mieste podujatia audit, či sú dodržiavané všetky náležitosti a podmienky tak Manuálu ako aj Kategorizácie. Auditačný tím má celoslovenskú pôsobnosť a o vykonanom audite vyhotoví pre inštitúciu štátnej správy kontrolnú správu.

Prečo je táto spolupráca výhodná pre občanov?

Občania dostanú záruku, že každé jedno podujatie v obci/meste/ kraji bude čo najviac ekologické a bude čo najmenej zaťažovať celé okolie ako aj prírodu. Dostanú istotu, že podujatie bolo povolené ale aj kontrolované odborníkmi  a na základe odborných noriem a doporučení podľa najnovších trendov a smerníc udržateľného hospodárstva v zmysle vyhlášok EU.

Prečo je táto spolupráca výhodná pre klaster HEI?

Pretože sa klaster snaží už viac rokov apelovať na vyššie štandardy a naštartovanie úsilia o Zero Waste správanie organizátorov ako aj návštevníkov podujatí a zdôrazňovanie udržateľného hospodárstva  práve na takýchto podujatiach. Spolupráca s inštitúciami štátnej správy je práve tá, ktorá dokáže presne a cielene vplývať na organizátorov a aj návštevníkov cez prijatie Manuálu a Kategorizácie inštitúciami štátnej správy a ich podmienené dodržiavanie pri organizovaní podujatí.