heicluster

Zber údajov – analýza a mapovanie podujatí

V priebehu letných mesiacov v roku 2023 sa uskutočnil zber údajov na rôznych podujatiach organizovaných spoločnosťou HEI. Tento výskum sa realizoval počas obdobia, kedy sa spoločnosť postupne vracala k bežnej činnosti po pandémii. Celkovo sme zaznamenali významný úspech, keďže sa nám podarilo zozbierať relevantnú vzorku 1 292 úplných dotazníkov.

Na vytvorenie dotazníka sme využili odborné vedomosti a skúsenosti agentúry MEDIAN SK, s ktorou sme úzko spolupracovali. Dotazník bol zameraný na rôzne aspekty podujatí a bol štruktúrovaný do niekoľkých častí. Konkrétne sme sa venovali sociodemografickým informáciám respondentov, ich skúsenostiam s automatizovanými platbami a systémom čapovania nápojov, ako aj ich postoja k iniciatívam týkajúcim sa nulového odpadu a ekologickej udržateľnosti. Ďalším dôležitým aspektom bola aj socioekonomická časť dotazníka.

Dotazníky sme distribuovali a vyplňovali na šiestich rôznych podujatiach, ktoré zahŕňali hudobné festivaly, letecké show a tradičné ľudové slávnosti. Táto diverzita podujatí nám umožnila získať pestrú škálu pohľadov a skúseností účastníkov, čo posilnilo výpovednú hodnotu našich získaných údajov.

Celkovým cieľom tohto projektu bolo lepšie porozumieť potrebám a preferenciám účastníkov podujatí a získať dôležité informácie pre ďalšie plánovanie a zlepšovanie podujatí organizovaných spoločnosťou HEI. Vďaka dôkladnému zberu údajov a následnej analýze máme teraz k dispozícii cenné poznatky, ktoré nám pomôžu vytvoriť ešte príťažlivejšie a udržateľnejšie podujatia v budúcnosti.